Language of document :

2020 m. kovo 23 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Byla C-141/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Finanzamt Kiel

Pareiškėja ir kita kasacinio proceso šalis: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB1 dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo (toliau – Direktyva 77/388/EEB) 4 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa, siejama su 21 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad ji leidžia valstybei narei vietoj PVM grupės (Organkreis, grupė, laikoma vienu subjektu mokesčių tikslais) apmokestinamuoju asmeniu skirti vieną iš PVM grupės narių (Organträger, kontroliuojantysis subjektas)?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar šiuo atveju galima remtis Direktyvos 77/388/EEB 4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa, siejama su 21 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 dalimi?

3.    Ar atliekant patikrinimą pagal 2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo Sprendimo Larentia + Minerva2 (C-108/14 ir C-109/14, EU:C:2015:496, 44–45 punktai) 46 punktą, ar Umsatzsteuergesetz (Apyvartos mokesčio įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto pirmame sakinyje nustatytas finansinės integracijos reikalavimas yra leidžiama priemonė, būtina ir tinkama tokiems tikslams, kuriais siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu, reikia vadovautis siaurais ar plačiais kriterijais?

4.    Ar Direktyvos 77/388/EEB 4 straipsnio 1 dalis, 4 dalies pirma pastraipa turi būti aiškinamos taip, kad jos valstybei narei leidžia kategorijų nustatymo būdu nelaikyti asmens savarankišku, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 77/388/EEB 4 straipsnio 1 dalį, kai jis finansiniais, ekonominiais ir organizaciniais ryšiais yra taip integruotas į kito verslininko (kontroliuojančiojo subjekto) įmonę, kad kontroliuojantysis subjektas gali primesti šiam asmeniui savo valią ir neleisti jam veikti pagal jo valią?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145,1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).

2 2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas (C-108/14 und C-109/14, EU:C:2015:496).