Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 23. marca 2020 – Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(vec C-141/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Kiel

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 4 ods. 4 druhý pododsek v spojení s článkom 21 ods. 1 písm. a) a článkom 21 ods. 3 smernice 77/388/EHS1 vykladať v tom zmysle, že dovoľujú členskému štátu určiť za zdaniteľnú osobu namiesto skupiny na účely DPH (skupiny subjektov) člena skupiny na účely DPH (ovládajúci subjekt)?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, možno sa v tejto súvislosti odvolávať na článok 4 ods. 4 druhý pododsek v spojení s článkom 21 ods. 1 písm. a) a článkom 21 ods. 3 smernice 77/388/EHS?

Má sa pri skúmaní, ktoré sa má vykonať podľa bodu 46 rozsudku Larentia + Minerva2 , či požiadavka týkajúca sa finančného začlenenia obsiahnutá v § 2 ods. 2 bode 2 prvej vete Umsatzsteuergesetz (zákon o dani z obratu) predstavuje prípustné opatrenie, ktoré je nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľov, ktorými je predchádzať zneužívajúcemu konaniu alebo správaniu a bojovať proti daňovým podvodom a únikom, použiť prísne alebo miernejšie kritérium?

Majú sa článok 4 ods. 1 a článok 4 ods. 4 prvý pododsek smernice 77/388/EHS vykladať v tom zmysle, že dovoľujú členskému štátu, aby všeobecne stanovil, že osoba nie je nezávislá v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 77/388/EHS, ak je finančne, hospodársky a organizačne začlenená do podniku iného subjektu (ovládajúceho subjektu) takým spôsobom, že ovládajúci subjekt môže presadiť svoju vôľu v rámci tejto osoby, a tým zabrániť tomu, aby sa v rámci nej dospelo k odlišným rozhodnutiam?

____________

1     Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

2     Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2015 (C-108/14 a C-109/14, EU:C:2015:496).