Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 23 mars 2020 – Finanzamt Kiel mot Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Mål C-141/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Finanzamt Kiel

Motpart: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Tolkningsfrågor

Ska artikel 4.4 andra stycket i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG1 av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (direktiv 77/388/EEG), jämförd med artikel 21.1 a och 21.3 i samma direktiv, tolkas på så sätt att de tillåter att en medlemsstat utser en medlem (Organträger [det dominerande bolaget]) i en mervärdesskattegrupp (Organkreis) i stället för mervärdesskattegruppen till skattskyldig person?

Om fråga 1 besvaras nekande: Kan artikel 4.4 andra stycket i direktiv 77/388/EEG, jämförd med artikel 21.1 a och 21.3 i samma direktiv, åberopas i detta avseende?

Ska ett strikt eller ett generöst kriterium tillämpas vid den bedömning som enligt punkt 46 i EU-domstolens dom av den 16 juli 2015 i målen C-108/14 och C-109/14, Larentia + Minerva2 (EU:C:2015:496, punkterna 44 och 45) ska företas för att avgöra huruvida kravet på finansiell integrering i 2 § stycke 2 led 2 första meningen Umsatzsteuergesetz (mervärdesskattelagen) utgör en tillåten åtgärd som är ägnad att uppnå målen att förebygga förfaranden och beteenden som innebär missbruk eller att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande?

Ska artikel 4.1 och 4.4 första stycket i direktiv 77/388/EEG tolkas på så sätt att den tillåter att en medlemsstat bestämmer att en person typiskt sett ska anses såsom icke självständig i den mening som avses i artikel 4.1 i direktiv 77/388/EEG, om denna person är integrerad i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänseende i en annan näringsidkares (ett dominerande bolags) rörelse på ett sådant sätt att det dominerande bolaget kan genomdriva sin vilja gentemot personen och därigenom förhindra avvikande viljeyttringar från denna person ?

____________

1     Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).

2     Domstolens dom av den 16 juli 2015 (C-108/14 och C-109/14, EU:C:2015:496).