Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 8 май 2020 г. — XC

(Дело C-195/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Подсъдим: XC

Друга страна в производството: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Преюдициален въпрос

Следва ли член 27, параграфи 2 и 3 от Рамково решение 2002/584/ПВР1 на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР2 на Съвета от 26 февруари 2009 г., да се тълкува в смисъл, че специалното правило допуска ограничаваща свободата мярка, наложена за деяние, извършено преди предаването и различно от деянието, за което се иска предаването, когато, след като е било предадено, лицето доброволно е напуснало територията на издаващата държавата членка, а по-късно, въз основа на нова заповед за арест, отново е предадено от друга изпълняваща държава членка на територията на издаващата държава членка и втората изпълняваща държава членка е дала съгласие за наказателно преследване, осъждане и изпълнение във връзка с това друго престъпление?

____________

1     ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3.

2     ОВ L 81, 2009 г., стр. 24.