Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 8. května 2020 – XC

(Věc C-195/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: XC

Další účastník řízení: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Předběžná otázka

Musí být čl. 27 odst. 2 a 3 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy1 ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 20092 vykládán v tom smyslu, že zásada speciality nebrání opatření omezujícímu osobní svobodu uloženému pro jiný trestný čin spáchaný před předáním, než je ten, na němž se předání zakládá, pokud osoba po předání dobrovolně opustila území vystavujícího členského státu, později byla jiným vykonávajícím členským státem na základě nového evropského zatýkacího rozkazu znovu předána na území vystavujícího členského státu a druhý vykonávající členský stát udělil souhlas se stíháním, odsouzením a výkonem trestu z důvodu tohoto jiného trestného činu?

____________

1 Úř. věst. 2002, L 190, s. 1.

2 Úř. věst. 2009, L 81, s. 24.