Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 8. maj 2020 – XC

(Sag C-195/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XC

Den anden part: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 27, stk. 2 og 3, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA 1 af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2009/299/RIA 2 af 26. februar 2009, fortolkes således, at specialitetsprincippet, ikke er til hinder for en frihedsberøvende foranstaltning på grund af for andre inden overgivelsen begåede lovovertrædelser end den, for hvilken den pågældende er overgivet, når personen efter overgivelsen frivilligt har forladt den udstedende medlemsstats territorium og senere atter er blevet overgivet til den udstedende medlemsstats territorium af en anden fuldbyrdende medlemsstat på grundlag af en ny europæisk arrestordre, og denne anden fuldbyrdende medlemsstat har givet samtykke til retsforfølgelse, domfældelse og fuldbyrdelse på grund af denne anden overtrædelse?

____________

1     EFT 2002, L 190, s. 1.

2     EUT 2009, L 81, s. 24)