Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 8. mail 2020 – XC

(kohtuasi C-195/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Süüdistatav: XC

Teine menetlusosaline: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta1 , mida on muudetud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/299/JSK2 , artikli 27 lõikeid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et erikohustuse reegliga ei ole vastuolus olukord, kus üleantavalt võetakse vabadus süüteo eest, mis on toime pandud enne üleandmist ja mis on muu süütegu kui see, mille eest ta üle anti, juhul kui asjaomane isik on vahistamismääruse teinud liikmesriigi territooriumilt pärast üleandmist vabatahtlikult lahkunud, mõni muu vahistamismäärust täitev liikmesriik on ta hiljem uue Euroopa vahistamismääruse alusel uuesti üle andnud vahistamismääruse teinud liikmesriigile ja teine vahistamismäärust täitev liikmesriik on andnud nõusoleku seoses vastutusele võtmise, karistuse määramise või vahistamisega kõnealuse muu süüteo eest?

____________

1 EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34.

2 ELT 2009, L 81, lk 24.