Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. maijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – XC

(Lieta C-195/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: XC

Otrs lietas dalībnieks: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 1 , kas grozīts ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI 2 (2009. gada 26. februāris), 27. panta 2. un 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka brīvību ierobežojošs pasākums par citu nodarījumu, ko persona izdarījusi pirms nodošanas, nevis to, par kuru tā nodota, nav pretrunā specialitātes principam, ja persona pēc nodošanas ir brīvprātīgi atstājusi izsniegšanas valsts teritoriju, vēlāk cita izpildes dalībvalsts to ir nodevusi atpakaļ uz izsniegšanas dalībvalsts teritoriju, pamatojoties uz jaunu Eiropas apcietināšanas orderi, un otrā izpildes dalībvalsts ir devusi piekrišanu kriminālvajāšanai, notiesāšanai un soda izpildei par šo citu nodarījumu?

____________

1 OV 2002, L 190, 1. lpp.

2 OV 2009, L 81, 24. lpp.