Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg (Austria) w dniu 20 kwietnia 2020 r. – Airhelp Limited / Austrian Airlines AG

(Sprawa C-164/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesgericht Korneuburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Airhelp Limited

Strona pozwana: Austrian Airlines AG

Pytania prejudycjalne

Czy art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów1 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzoną przez lekarza lotniskowego chorobę i związaną z tym niezdolność do lotu dotyczące pasażera znajdującego się na pokładzie samolotu, który jeszcze nie wystartował, czego konsekwencją jest odmowa przewozu pasażera przez przewoźnika lotniczego, a tym samym konieczność opuszczenia przez niego samolotu i wyładowania jego bagażu, należy uznać za „nadzwyczajną okoliczność” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004?

____________

1 Dz.U. 2004, L 46, s. 1.