Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 20. apríla 2020 – Airhelp Limited/Austrian Airlines AG

(vec C-164/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Airhelp Limited

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 5, 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov1 vykladať v tom zmysle, že choroba zistená letiskovým lekárom a s tým spojená nespôsobilosť na leteckú prepravu týkajúca sa cestujúceho nachádzajúceho sa už na palube lietadla, ktoré ešte neodletelo, pre ktorú letecký dopravca odmietne cestujúceho prepraviť, pričom cestujúci musí opustiť palubu lietadla a jeho batožina sa musí vyložiť, sa má považovať za „mimoriadnu okolnosť“ v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.