Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 22 april 2020 – BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(Zaak C-166/20)

Procestaal: Litouws

Verwijzende rechter

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: BB

Verwerende partij: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Prejudiciële vragen

Moet artikel 10, onder b), van richtlijn 2005/36/EG1 , gelet op het doel van deze richtlijn zoals dit is vastgesteld in artikel 1 ervan, aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is in een situatie waarin een persoon geen opleidingstitel heeft verworven omdat hij mogelijkerwijs in meerdere lidstaten van de Europese Unie – in plaats van in één enkele lidstaat – aan de voor het verwerven van de desbetreffende beroepskwalificaties gestelde eisen heeft voldaan? Moet hoofdstuk I („Algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels”) van titel III van richtlijn 2005/36/EG in een dergelijke situatie, waarin een persoon geen opleidingstitel heeft verworven omdat hij mogelijkerwijs in meerdere lidstaten van de Europese Unie – in plaats van in één enkele lidstaat – aan de voor het verwerven van de desbetreffende beroepskwalificaties gestelde eisen heeft voldaan, aldus worden uitgelegd dat de instelling die de kwalificaties erkent ertoe gehouden is de inhoud te beoordelen van alle door de betrokken persoon overgelegde documenten waaruit die beroepskwalificaties kunnen blijken en na te gaan of deze beantwoorden aan de eisen die in de ontvangende lidstaat voor het verwerven van de desbetreffende beroepskwalificaties worden gesteld, alsook om indien nodig compenserende maatregelen op te leggen?

Moeten de artikelen 45 en 49 VWEU en artikel 15 van het Handvest, in een situatie zoals die in de onderhavige zaak, waarin de aanvrager wellicht heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld voor het verwerven van de beroepskwalificaties van apotheker in de zin van artikel 44 van afdeling 7 van hoofdstuk III, van richtlijn 2005/36/EG maar waarin hij in meerdere lidstaten van de Europese Unie in plaats van in één enkele lidstaat aan die eisen heeft voldaan en hij derhalve niet in het bezit is van de in punt 5.6.2 van bijlage V bij richtlijn 2005/36/EG vermelde opleidingstitel, aldus worden uitgelegd dat de bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat ertoe gehouden zijn de beroepsopleiding van de aanvrager te beoordelen en deze te vergelijken met de in deze ontvangende lidstaat vereiste beroepsopleiding, de inhoud te beoordelen van de overgelegde documenten waaruit die beroepskwalificaties kunnen blijken en na te gaan of deze beantwoorden aan de eisen die in de ontvangende lidstaat voor het verwerven van de desbetreffende beroepskwalificaties worden gesteld, alsook om indien nodig compenserende maatregelen op te leggen?

____________

1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB 2005, L 255, blz. 22).