Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 22 aprilie 2020 – BB/Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(Cauza C-166/20)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamant: BB

Pârât: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Întrebările preliminare

Articolul 10 litera (b) din Directiva 2005/36/CE1 , atunci când este analizat în sensul obiectului directivei, menționat la articolul 1 din aceasta, trebuie interpretat ca fiind aplicabil într-o situație în care o persoană care nu a obținut titluri oficiale de calificare pentru care a îndeplinit în mod potențial cerințele necesare pentru obținerea calificărilor profesionale în mai multe state membre ale Uniunii Europe în loc de în unul singur? Într-o asemenea situație, în care o persoană care nu a dobândit titluri oficiale de calificare pentru care a îndeplinit în mod potențial cerințele necesare pentru obținerea calificărilor profesionale în mai multe state membre ale Uniunii Europe, în loc de în unul singur, capitolul I (Sistemul general de recunoaștere a calificărilor) al titlului III din Directiva 2005/36/CE trebuie interpretat în sensul că obligă instituția care recunoaște calificările să verifice conținutul tuturor documentelor depuse de persoana respectivă, ce pot demonstra calificările sale profesionale, precum și conformitatea acestora cu cerințele stabilite în statul membru pentru obținerea calificărilor profesionale și, dacă este necesar, să aplice măsuri compensatorii?

Într-o situație precum cea din speță, în care reclamanta a îndeplinit în mod potențial cerințele necesare pentru obținerea calificărilor profesionale de farmacist în sensul articolului 55 din secțiunea 7 a capitolului III din Directiva 2005/36/CE, dar acele cerințe au fost îndeplinite în mai multe state membre ale Uniunii Europene în loc de în unul singur, și, prin urmare, reclamanta nu deține titluri care atestă calificările sale profesionale astfel cum sunt stabilite la punctul 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE, articolele 45 și 49 TFUE și articolul 15 din cartă trebuie interpretate în sensul că obligă autoritățile competente din statul membru gazdă să verifice pregătirea profesională a reclamantei și să o compare cu pregătirea profesională cerută în statul membru gazdă, precum şi să verifice conținutul documentelor depuse care pot demonstra calificările profesionale și conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în statul membru gazdă pentru obținerea calificărilor profesionale și, dacă este necesar, să aplice măsuri compensatorii?

____________

1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO 2005, L 255, p. 22).