Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gericht Erster Instanz Eupen (Belgien) den 15. oktober 2019 – ES mod Wallonische Region

(Sag C-757/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Gericht Erster Instanz Eupen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ES

Sagsøgt: Wallonische Region

Præjudicielt spørgsmål

Den Europæiske Unions Domstol (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 28. maj 2020 kendt for ret, at artikel 49 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter en person, der er bosiddende i denne medlemsstat, kun kan påberåbe sig en undtagelse fra forpligtelsen til at registrere køretøjer in dennes bopælsmedlemsstat, for så vidt angår et køretøj, som er blevet stillet til rådighed for denne person af et selskab, der har hjemsted i en anden medlemsstat, og hvor denne person er administrerende direktør, og er registreret dér, såfremt de dokumenter, der godtgør, at denne person opfylder betingelserne for denne undtagelse, altid medbringes i køretøjet.

____________