Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gericht Erster Instanz Eupen (België) op 15 oktober 2019 – ES / Waals Gewest

(Zaak C-757/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Gericht Erster Instanz Eupen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: ES

Verwerende partij: Waals Gewest

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (Zesde kamer) heeft bij beschikking van 28 mei 2020 voor recht verklaard dat artikel 49 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een regeling van een lidstaat op grond waarvan een aldaar wonend persoon zich slechts kan beroepen op een uitzondering op de verplichting tot inschrijving van voertuigen in de lidstaat waar hij woont, voor een voertuig dat hem ter beschikking is gesteld door een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap waarvan hij beherend vennoot is en dat daar is ingeschreven, wanneer de documenten die aantonen dat de betrokkene aan de voorwaarden voor die uitzondering voldoet, zich steeds in dat voertuig bevinden.

____________