Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgicko) 15. októbra 2019 – ES/Wallonische Region

(vec C-757/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gericht Erster Instanz Eupen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ES

Žalovaný: Wallonische Region

Uznesením z 28. mája 2020 Súdny dvor Európskej únie (šiesta komora) rozhodol, že článok 49 ZFEU sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa rezident tohto členského štátu môže dovolávať výnimky z povinnosti registrovať v tomto členskom štáte vozidlo, ktoré je zaregistrované v inom členskom štáte a ktoré mu poskytla spoločnosť, ktorej je konateľom a ktorá je usadená v tomto inom členskom štáte, len vtedy, keď sa doklady preukazujúce, že dotknutá osoba spĺňa podmienky uplatnenia tejto výnimky, vždy nachádzajú v tomto vozidle.

____________