Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Gericht Erster Instanz Eupen (Belgien) den 15 oktober 2019 - ES mot Wallonische Region

(Mål C-757/19)

Rättegångsspråk: x

Hänskjutande domstol

Gericht Erster Instanz Eupen

Parter i det nationella målet

Klagande: ES

Motpart: Wallonische Region

Genom beslut av den 28 maj 2020 beslutade Europeiska unionens domstol (sjätte avdelningen) att artikel 49 FEUF ska tolkas, så att den utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken en person som är bosatt i denna medlemsstat kan åberopa ett undantag för skyldigheten att registrera fordon i hans eller hennes bosättningsmedlemsstat, vad gäller ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat och som har ställts till förfogande för den personen av ett företag som är etablerat i den medlemsstaten och som personen är verkställande direktör för, endast om dokumenten som bevisar att personen har uppfyllt villkoren för undantaget alltid förvaras i fordonet.

____________