Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem Bratislava III (Slovensko) dne 11. května 2020 – AB a další v. HI a Krajská prokuratura v Bratislavě

(Věc C-203/20)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Bratislava III

Účastníci původního řízení

Obvinění: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG a JL

Další účastníci: HI a Krajská prokuratura v Bratislavě

Předběžné otázky

Brání překážka „ne bis in idem“ vydání evropského zatýkacího rozkazu podle rámcového rozhodnutí č. 2002/584/SVV1 ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV), a to s ohledem na článek 50 Listiny základních práv EU, pokud trestní věc byla pravomocně ukončena soudním rozhodnutím o zproštění obžaloby nebo zastavení trestního stíhání, jestliže tato rozhodnutí byla vydána na základě amnestie, která byla po nabytí právní moci těchto rozhodnutí zákonodárným orgánem zrušena a vnitrostátní právní řád stanoví, že zrušením takové amnestie se zrušují rozhodnutí státních orgánů v rozsahu, v němž byla vydána a odůvodněna na základě amnestií a milostí, a zanikají zákonné překážky trestních stíhání, které měly základ v této zrušené amnestii, a to vše bez zvláštního soudního rozhodnutí nebo soudního řízení?

Je v souladu s právem na spravedlivý proces, které je zaručeno článkem 47 Listiny základních práv EU, jakož i s právem nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin, které je zaručeno článkem 50 Listiny základních práv EU, jakož i s článkem 82 Smlouvy o fungovaní Evropské unie, takové ustanovení vnitrostátního zákona, které bez rozhodnutí vnitrostátního soudu přímo ruší rozhodnutí vnitrostátního soudu o zastavení trestního stíhání, které má podle vnitrostátní úpravy povahu konečného rozhodnutí s účinky zproštění obvinění, a na jehož základě bylo trestní řízení s konečnou účinností zastaveno z důvodu amnestie, která byla vyhlášena v souladu s vnitrostátním zákonem?

Je v souladu se zásadou loajality podle článku 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a článku 267 Smlouvy o fungovaní Evropské unie, jakož i s článkem 82 Smlouvy o fungovaní Evropské unie, jakož i s právem na spravedlivý proces, které je zaručeno článkem 47 Listiny základních práv EU, jakož i s právem nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin, které je zaručeno článkem 50 Listiny základních práv EU, takové ustanovení vnitrostátního zákona, které omezuje ústavní soud při přezkumu usnesení Národní rady Slovenské republiky o zrušení amnestie nebo individuální milosti přijatého podle čl. 86 písm. i) Ústavy SR, pouze na posouzení jeho souladu s Ústavou SR, bez ohledu na závazné akty přijaté Evropskou unií, a zejména na Listinu základních práv EU, Smlouvu o fungovaní Evropské unie, jakož i Smlouvu o Evropské unii?

____________

1 Úř. věst. 2002, L 190, s. 1.