Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Bratislava III (Slovakkia) 11. mail 2020 – kriminaalmenetlus AB jt suhtes, teised menetlusosalised HI ja Krajská prokuratúra v Bratislave

(kohtuasi C-203/20)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Bratislava III

Põhikohtuasja pooled

Süüdistatavad: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG ja JL

Teised menetlusosalised: HI ja Krajská prokuratúra v Bratislave

Eelotsuse küsimused

1. Kas Euroopa vahistamismääruse tegemine nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK1 Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta tähenduses on vastuolus põhimõttega ne bis in idem ja seda Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 50 arvestades, kui kriminaalasi on lõplikult lõpetatud õigeksmõistva või menetlust lõpetava otsusega, kui need kohtuotsused tehti amnestia alusel, mille seadusandja tühistas pärast seda, kui need otsused olid juba jõustunud, ning kui riigisiseses õiguskorras on nähtud ette, et sellise amnestia tühistamine toob kaasa ametiasutuste otsuste tühistamise juhul, kui need tehti ja neid põhjendati amnestiate ja armuandmistega, ning kaovad kriminaalmenetluse läbiviimise seaduslikud tõkked, mis põhinesid sellel tühistatud amnestial, ja seda ilma, et tarvis oleks konkreetset kohtulahendit või kohtumenetlust?

2. Kas riigisisese seaduse säte, millega tühistatakse otseselt – liikmesriigi kohtu otsuseta – liikmesriigi kohtu otsus, millega kriminaalmenetlus lõpetatakse ja mis on riigisisese õiguse kohaselt jõustunud kohtulahend, mis toob kaasa õigeksmõistmise ja mille kohaselt on see kriminaalmenetlus lõplikult lõpetatud amnestia tulemusena, mis on antud vastavalt riigisisesele seadusele, on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tagatud õigusega õiglasele kohtulikule arutamisele ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 50 sätestatud mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeluga ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 82?

3. Kas riigisisene õigusnorm, millega kontrolli, mida teostab konstitutsioonikohus Národná rada Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi Rahvuskogu) resolutsiooni üle, millega tühistati amnestia või individuaalsed armuandmised ning mis võeti vastu Slovaki Vabariigi põhiseaduse artikli 86 punkti i alusel, piiratakse nii, et tal on õigus kontrollida ainult selle põhiseadusele vastavust, võtmata arvesse Euroopa Liidu siduvaid õigusakte ning eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa Liidu lepingut, on kooskõlas lojaalsuse põhimõttega Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõike 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 267 ja 82 tähenduses, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tagatud õigusega õiglasele kohtulikule arutamisele ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 50 sätestatud mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeluga?

____________

1 EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34.