Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Bratislava III (Slovakia) on esittänyt 11.5.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat AB ym.

(asia C-203/20)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Bratislava III

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG ja JL

Muut osapuolet: HI ja Krajská prokuratúra v Bratislave

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artikla, onko ne bis in idem -periaate esteenä eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2002/584/YOS1 tarkoitetun eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiselle, kun rikosasian käsittely on lopullisesti päätetty tuomioistuimen antamalla vapauttavalla tuomiolla tai rikosprosessin keskeyttämisestä tehdyllä päätöksellä ja nämä ratkaisut on annettu sellaisen yleisen armahduksen perusteella, jonka lainsäätäjä on peruuttanut näiden ratkaisujen saatua lainvoiman, ja kun kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan tällaisen yleisen armahduksen peruuttaminen johtaa viranomaisten päätösten kumoamiseen siltä osin kuin ne on tehty yleisten armahdusten ja armahdusten nojalla ja perusteltu niillä ja näin peruutettuun yleiseen armahdukseen perustuneet syytteen nostamisen ja ajamisen lailliset esteet poistuvat ilman tuomioistuimen päätöstä tai erityistä tuomioistuinmenettelyä?

Onko kansallisen lain säännös, jolla kumotaan suoraan ilman kansallisen tuomioistuimen päätöstä rikosprosessin keskeyttämisestä tehty kansallisen tuomioistuimen päätös, joka on kansallisen oikeuden mukaan vapauttamista merkitsevä lopullinen päätös ja jonka perusteella rikosprosessi on lopullisesti keskeytetty kansallisen lain mukaisesti annetun yleisen armahduksen johdosta, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taatun oikeuden puolueettomaan tuomioistuimeen sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklassa taatun oikeuden, jonka mukaan ketään ei saa syyttää tai rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta, mukainen?

Onko kansallisen oikeuden säännös, jolla perustuslakituomioistuimen harjoittama valvonta yleisen armahduksen tai yksittäistapauksissa myönnettyjen armahdusten peruuttamisesta Slovakian tasavallan perustuslain 86 §:n i kohdan nojalla tehdyn Národná rada Slovenskej republikyn (Slovakian tasavallan kansallisneuvosto) päätöksen osalta rajoitetaan pelkästään sen perustuslainmukaisuuden arviointiin, jolloin jätetään huomiotta Euroopan unionin antamat velvoittavat toimet ja muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja Euroopan unionista tehty sopimus, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklassa tarkoitetun lojaliteettiperiaatteen, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taatun oikeuden puolueettomaan tuomioistuimeen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklassa taatun oikeuden, jonka mukaan ketään ei saa syyttää tai rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta, mukainen?

____________

1 EYVL 2002, L 190, s. 1.