Language of document :

2020 m. gegužės 11 d. Okresný súd Bratislava III (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš AB ir kt., kitos šalys: HI ir Krajská prokuratúra v Bratislave

(Byla C-203/20)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Bratislava III

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltinamieji: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG ir JL

Kitos šalys: HI ir Krajská prokuratúra v Bratislave

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį, pagal ne bis in idem principą draudžiama išduoti Europos arešto orderį, kaip jis suprantamas pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR1 dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, kai baudžiamoji byla galutinai užbaigta teismui priėmus išteisinamąjį nuosprendį arba baudžiamąją bylą nutraukus, jeigu toks sprendimas buvo priimtas remiantis amnestija, kurią teisės aktų leidėjas atšaukė šiam sprendimui įsiteisėjus, ir nacionalinės teisės nuostatose numatyta, kad tokios amnestijos atšaukimas lemia valdžios institucijų sprendimų panaikinimą tiek, kiek jie buvo priimti ir motyvuoti remiantis amnestija ir suteikta malone, o teisinių kliūčių, kurios buvo grindžiamos taip atšaukta amnestija, baudžiamajam persekiojimui nebelieka ir tokia padėtis susiklosto be konkretaus teismo sprendimo ar teismo proceso?

2.    Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią tiesiogiai, be nacionalinio teismo sprendimo, panaikinamas nacionalinio teismo sprendimas nutraukti baudžiamąją bylą, kuris pagal nacionalinę teisę yra galutinis išteisinamasis nuosprendis ir kurio pagrindu buvo galutinai nutrauktas baudžiamasis procesas po to, kai pagal nacionalinį įstatymą suteikta amnestija, yra suderinama su teise į nešališką teismą, kuri garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, ir teise nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką, garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnį?

3.    Ar nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią Konstituciniam Teismui, tikrinant Národná rada Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Nacionalinė Rada) rezoliuciją, kuria atšaukiama amnestija arba individualiais atvejais suteikta malonė ir kuri priimta pagal Slovakijos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnio i punktą, leidžiama vertinti tik jos atitiktį Konstitucijai, neatsižvelgiant į Europos Sąjungos priimtus privalomojo pobūdžio teisės aktus, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ES sutartį, atitinka lojalumo principą, kaip jis suprantamas pagal ESS 4 straipsnio 3 punktą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnį, ir yra suderinama su teise į nešališką teismą, kuri garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, bei teise nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką, garantuojama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį?

____________

1     OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34.