Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. maijā iesniedza Okresný súd Bratislava III (Slovākija) – Krimināllieta pret AB u.c., citi lietas dalībnieki HI un Krajská prokuratúra v Bratislave

(Lieta C-203/20)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Bratislava III

Pamatlietas puses

Prasītāji: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG un JL

Citi lietas dalībnieki: HI un Krajská prokuratúra v Bratislave

Prejudiciālie jautājumi

Vai “ne bis in idem” principam ir pretrunā Eiropas apcietināšanas ordera izdošana Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI 1 par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm izpratnē, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantu, ja krimināllieta ir galīgi izbeigta ar attaisnojošu tiesas spriedumu vai tiesvedības pārtraukšanu, ja šie lēmumi tikuši pieņemti, balstoties uz amnestiju, kuru likumdevējs atcēlis, kad šie lēmumi kļuvuši galīgi, un ja valsts tiesību sistēmā ir paredzēts, ka šādas amnestijas atcelšana izraisa valsts iestāžu lēmumu atcelšanu, ciktāl tie ir tikuši pieņemti un pamatoti, balstoties uz amnestijām un apžēlošanu, un ja pazūd likumiskie šķēršļi kriminālvajāšanai, kas bija pamatoti ar šādi atcelto amnestiju, turklāt nepastāvot tiesas nolēmumam vai īpašai tiesvedībai?

Vai ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī ar tiesībām netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. pantā, ir saderīga tāda valsts tiesību norma, ar kuru bez valsts tiesas lēmuma tieši tiek atcelts valsts tiesas nolēmums, ar kuru ir izbeigts kriminālprocess, kuram saskaņā ar valsts tiesībām piemīt galīga attaisnojoša nolēmuma raksturs, un pamatojoties uz kuru kriminālprocess ir ticis galīgi pārtraukts pēc amnestijas piešķiršanas atbilstoši valsts likumam?

Vai ar lojalitātes principu Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkta izpratnē, Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta izpratnē, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta izpratnē, ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī ar tiesībām netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantā, ir saderīga tāda valsts tiesību norma, ar kuru tiek ierobežota konstitucionālās tiesas kontrole pār Národná rada Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Valsts padome) rezolūciju, ar kuru ir atcelta amnestija vai individuāla apžēlošana un kas pieņemta, piemērojot Slovākijas Republikas Konstitūcijas 86. panta i) punktu, vienīgi pamatojoties uz atbilstības konstitūcijai novērtējumu, neņemot vērā Eiropas Savienības pieņemtos saistošos aktus un it īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kā arī Līgumu par Eiropas Savienību?

____________

1 OV 2002, L 190, 1. lpp.