Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava III (Słowacja) w dniu 11 maja 2020 r. – postępowanie karne przeciwko AB i in., inni uczestnicy HI i Krajská prokuratúra v Bratislave

(Sprawa C-203/20)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Okresný súd Bratislava III

Strony w postępowaniu głównym

Oskarżeni: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG i JL

Inni uczestnicy postępowania: HI i Krajská prokuratúra v Bratislave

Pytania prejudycjalne

Czy zasada „ne bis in idem „, z uwzględnieniem art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, stoi na przeszkodzie wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, o którym mowa w decyzji ramowej Rady 2002/584/ WSiSW1 z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, w sytuacji gdy postępowanie karne zostało prawomocnie zakończone orzeczeniem sądu o zwolnieniu z odpowiedzialności karnej lub umorzeniu postępowania, jeśli takie orzeczenia zostały wydane ze względu na amnestię, która została następnie odwołana po tym, jak orzeczenia te stały się prawomocne, a krajowy porządek prawny przewiduje, że odwołanie takiej amnestii pociąga za sobą uchylenie rozstrzygnięć organów państwa w zakresie, w jakim podstawą ich wydania i uzasadnienia były amnestia lub ułaskawienie oraz że ustają prawne przeszkody dla prowadzenia postępowania karnego spowodowane taką odwołaną amnestią i następuje to bez orzeczenia sądowego lub szczególnego postępowania sądowego?

Czy przepis prawa krajowego, który bez rozstrzygnięcia sądu wprost uchyla orzeczenie sądu krajowego o umorzeniu postępowania karnego, które zgodnie z prawem krajowym ma charakter rozstrzygnięcia ostatecznego, ze skutkami orzeczenia uniewinniającego i na podstawie którego postępowanie karne zostało ostatecznie umorzone w efekcie amnestii przyznanej zgodnie z prawem krajowym, jest zgodny z prawem do bezstronnego sądu, zagwarantowanym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z zakazem ponownego sądzenia lub ukarania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zagwarantowanym w art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i w art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Czy przepis prawa krajowego, który sprawowaną przez trybunał konstytucyjny kontrolę rezolucji Národná rada Slovenskej republiky (rady narodowej Republiki Słowackiej) odwołującej amnestię lub ułaskawienia w sprawach indywidualnych i przyjętej na podstawie art. 86 lit. i) konstytucji Republiki Słowackiej ogranicza tylko do oceny jej zgodności z konstytucją, bez uwzględnienia wiążących aktów prawnych przyjętych przez Unię Europejską, zwłaszcza Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, jest zgodny z zasadą lojalności w rozumieniu art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z prawem do bezstronnego sądu zagwarantowanym w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zakazem ponownego sądzenia lub ukarania za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary zagwarantowanym w art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i w art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

____________

1 Dz.U. 2002, L 190, s. 1.