Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bratislava III (Slovensko) 11. mája 2020 – trestné konanie proti AB a ďalším, ďalší účastníci HI a Krajská prokuratúra v Bratislave

(Vec C-203/20)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Bratislava III

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Obvinení: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG a JL

Ďalší účastníci: HI a Krajská prokuratúra v Bratislave

Prejudiciálne otázky

Bráni vydaniu európskeho zatýkacieho rozkazu podľa Rámcového rozhodnutia č. 2002/584/SVV1 z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi prekážka „ne bis in idem“, a to s ohľadom čl. 50 Charty základných práv EU v prípade, ak trestná vec bola právoplatne ukončená súdnym rozhodnutím o oslobodení spod obžaloby alebo zastavení trestného stíhania, keď tieto rozhodnutia boli vydané na základe amnestie, ktorá bola po právoplatnosti týchto rozhodnutí zákonodarným orgánom zrušená a vnútroštátny právny poriadok ustanovuje, že zrušením takej amnestie sa zrušujú rozhodnutia štátnych orgánov v rozsahu, v ktorom boli vydané a odôvodnené na základe amnestií a milostí a zanikajú zákonné prekážky trestných stíhaní, ktoré mali základ v takejto zrušenej amnestie, a to všetko bez osobitného súdneho rozhodnutia alebo súdneho konania?

Je v súlade s právom na spravodlivé súdne konanie, ktoré je garantované čl. 47 Charty základných práv EÚ ako i s právom nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin, ktoré je garantované čl. 50 Charty základných práv EU, ako i s čl. 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, také ustanovenie vnútroštátneho zákona, ktoré bez rozhodnutia vnútroštátneho súdu priamo ruší rozhodnutie vnútroštátneho súdu o zastavení trestného stíhania, ktoré má podľa vnútroštátnej úpravy charakter konečného rozhodnutia s účinkami oslobodenia spod obvinenia, a na základe ktorého bolo trestné konanie s konečnou účinnosťou zastavené dôsledkom amnestie, ktorá bola vydaná v súlade s vnútroštátnym zákonom?

Je v súlade so zásadou lojality podľa čl. 4 odsek 3 Zmluvy o Európskej únii a čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako i s čl. 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako i s právom na spravodlivé súdne konanie, ktoré je garantované čl. 47 Charty základných práv EÚ ako i s právom nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin, ktoré je garantované čl. 50 Charty základných práv EÚ, také ustanovenie vnútroštátneho zákona, ktoré obmedzuje ústavný súd pri preskúmavaní uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) s Ústavou SR, len na posúdenie jej súladnosti s Ústavou SR, bez ohľadu na záväzné akty prijaté Európskou úniou, a to najmä Chartu základných práv EÚ, Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako i Zmluvy o Európskej únii?

____________

1 Ú. v. ES 2002, L 190, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34.