Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd Bratislava III (Slovaška) 11. maja 2020 – kazenski postopek zoper AB in druge, drugi stranki HI in Krajská prokuratúra v Bratislave

(Zadeva C-203/20)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Bratislava III

Stranke v postopku v glavni stvari

Obdolženci: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG in JL

Drugi stranki: HI in Krajská prokuratúra v Bratislave

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali načelo „ne bis in idem“ nasprotuje izdaji evropskega naloga za prijetje v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ1 z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, in to ob upoštevanju člena 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kadar je bilo v kazenski zadevi pravnomočno razsojeno z oprostilno sodbo ali sodno odločbo o ustavitvi postopka, če sta bili ti odločbi sprejeti na podlagi amnestije, ki jo je zakonodajalec po pravnomočnosti teh odločb razveljavil, in v skladu z nacionalnim pravnim redom razveljavitev take amnestije povzroči razglasitev ničnosti odločb javnih organov, če so bile sprejete in obrazložene na podlagi amnestij in pomilostitev, ter so s tem odpravljene zakonske ovire za kazenski pregon, ki so temeljile na tako razveljavljeni amnestiji, in to brez posebne sodne odločbe ali sodnega postopka?

Ali je določba nacionalne zakonodaje, s katero se brez odločbe nacionalnega sodišča neposredno razveljavi odločba nacionalnega sodišča o ustavitvi kazenskega postopka, ki ima v skladu z nacionalnim pravom naravo pravnomočne odločbe, ki privede do oprostitve, in na podlagi katere je bil kazenski postopek dokončno ustavljen zaradi amnestije, podeljene v skladu z nacionalnim zakonom, v skladu s pravico do nepristranskega sodišča, zagotovljeno v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in tudi s pravico, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat, zagotovljeno v členu 50 te listine, ter členom 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Ali je določba nacionalnega prava, s katero se nadzor ustavnega sodišča nad resolucijo Národná rada Slovenskej republiky (državni svet Slovaške republike) o razveljavitvi amnestij in posamičnih pomilostitev in ki je sprejeta v skladu s členom 86(i) ustave Slovaške republike, omejuje zgolj na presojo njene ustavnosti, ne da bi se upoštevali zavezujoči akti Evropske unije, zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Pogodba o delovanju Evropske unije in Pogodba o Evropski uniji, v skladu z načelom lojalnosti v smislu člena 4(3) PEU, člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije, pravico do nepristranskega sodišča, zagotovljeno v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in tudi pravico, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat, zagotovljeno v členu 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

____________

1     UL 2002, L 190, str. 1.