Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Bratislava III (Slovakien) den 11 maj 2020 –brottmål mot AB m.fl., ytterligare deltagare i rättegången HI och Krajská prokuratúra v Bratislave

(Mål C-203/20)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd Bratislava III

Parter i det nationella målet

Tilltalade: AB, CD, EF, GH, IJ, LM, NO, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG och JL

Ytterligare deltagare i rättegången: HI och Krajská prokuratúra v Bratislave

Tolkningsfrågor

Utgör principen ”ne bis in idem” hinder för utfärdande av en europeisk arresteringsorder i den mening som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF1 av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, detta med beaktande av artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, när det straffrättsliga målet slutligt har avslutats genom ett beslut om frigivning eller ett beslut att avbryta förfarandet, om dessa beslut har antagits på grundval av en amnesti som har återkallats av lagstiftaren efter det att dessa beslut har blivit slutgiltiga och den nationella lagstiftningen föreskriver att återkallandet av en sådan amnesti medför ogiltigförklaring av myndigheternas beslut i den mån dessa har antagits och motiverats på grundval av amnesti och nåd och de rättsliga hinder för de straffrättsliga förfarandena som grundade sig på en amnesti som på detta sätt återkallats har undanröjts, och detta utan rättsligt avgörande eller särskilt domstolsförfarande?

Är en bestämmelse i en nationell lag som, utan avgörande av en nationell domstol, direkt upphäver ett beslut av en nationell domstol att avbryta det straffrättsliga förfarandet, vilket enligt nationell rätt är ett slutgiltigt beslut som medför frigivning och på grundval av vilket det straffrättsliga förfarandet slutgiltigt har avbrutits till följd av den amnesti som beviljats i enlighet med en nationell lag, förenlig med rätten till en opartisk domstol, vilken garanteras i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och med rätten att inte att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott, vilken garanteras i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 82 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

Är en bestämmelse i nationell lagstiftning som begränsar författningsdomstolens kontroll av beslutet av Národná rada Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens riksdag) genom vilket en amnesti eller individuella beslut om nåd återkallas och som antagits med tillämpning av artikel 86 i) i Republiken Slovakiens grundlag till enbart en bedömning av huruvida den är grundlagsenlig, utan att beakta de tvingande rättsakter som Europeiska unionen har antagit, däribland Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Fördraget om Europeiska unionen, förenlig med lojalitetsprincipen i den mening som avses i artikel 4.3 i Fördraget om europeiska unionen, i artikel 267 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 82 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med rätten till en opartisk domstol, som garanteras i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, liksom med rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott, vilken garanteras i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________

1 EUT L 190, 2002, s. 1.