Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 25. marca 2020 – G.D./The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

(vec C-140/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: G.D.

Žalovaní: The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

Prejudiciálne otázky

1.    Je všeobecný/univerzálny systém uchovávania údajov – aj keď podlieha prísnym obmedzeniam v oblasti uchovávania a prístupu – sám osebe v rozpore s ustanoveniami článku 15 smernice 2002/58/ES1 , ako sú vykladané s ohľadom na Chartu?

2.    Môže vnútroštátny súd v rámci preskúmania prípadnej nezlučiteľnosti s právom Únie vnútroštátneho opatrenia implementovaného podľa smernice 2006/24/ES2 , ktoré ustanovuje všeobecný systém uchovávania údajov (ktorý podlieha potrebnej prísnej kontrole uchovávania a/alebo prístupu), a najmä v rámci preskúmania primeranosti takéhoto režimu, zohľadniť skutočnosť, že poskytovatelia služieb môžu legálne uchovávať údaje na svoje vlastné obchodné účely a údaje môžu byť uchovávané z dôvodov národnej bezpečnosti, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti smernice 2002/58/ES?

3.    Aké kritériá má vnútroštátny súd uplatniť v rámci posudzovania zlučiteľnosti vnútroštátneho opatrenia o prístupe k uchovávaným údajom s právom Únie, a najmä s Chartou, pri skúmaní, či takýto systém prístupu stanovuje požadované predbežné nezávislé preskúmanie, ktoré stanovil Súdny dvor vo svojej judikatúre? Môže v tejto súvislosti vnútroštátny súd v rámci takéhoto posúdenia vziať do úvahy existenciu následného súdneho alebo nezávislého preskúmania?

4.    Je vnútroštátny súd v každom prípade povinný vyhlásiť vnútroštátne opatrenie za nezlučiteľné s článkom 15 smernice 2002/58/ES, ak vnútroštátne opatrenie stanovuje všeobecný systém uchovávania údajov na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a ak vnútroštátny súd na základe všetkých dostupných dôkazov dospel k záveru, že takéto uchovávanie je nevyhnutné a zároveň potrebné na dosiahnutie cieľa boja proti závažnej trestnej činnosti?

5.    Ak je vnútroštátny súd povinný rozhodnúť, že vnútroštátne opatrenie je nezlučiteľné s článkom 15 smernice 2002/58/ES vykladaným v spojení s Chartou, je oprávnený obmedziť časové účinky každého rozhodnutia v tomto zmysle, pokiaľ dospeje k záveru, že ak by tak neurobil, došlo by k „chaosu a poškodeniu všeobecného záujmu, ktoré z toho vyplývajú“ [v súlade s prístupom, ktorý sa uplatňuje napríklad vo veci R (Národná rada pre občianske slobody)/Secretary of State for Home Department a Secretary of State for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, v bode 46)?

6.    Môže byť vnútroštátny súd, ktorý má rozhodnúť o nezlučiteľnosti vnútroštátnej právnej úpravy s článkom 15 smernice 2002/58/ES a/alebo vylúčiť uplatnenie tejto právnej úpravy a/alebo vyhlásiť, že uplatnením takejto právnej úpravy došlo k porušeniu práv osoby podliehajúcej súdnej právomoci, či už v rámci konania začatého s cieľom podporiť tvrdenie o prípustnosti dôkazov v rámci trestného konania alebo inak, oprávnený zamietnuť takýto návrh v súvislosti s údajmi uchovávanými podľa vnútroštátneho ustanovenia prijatého na základe povinnosti uvedenej v článku 288 ZFEÚ verne zaviesť do vnútroštátneho práva ustanovenia smernice alebo obmedziť účinky takéhoto rozhodnutia na obdobie po vyhlásení neplatnosti smernice 2006/24/ES, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 8. apríla 2014?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, 2006, s. 54).