Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 25 mars 2020 – G.D. mot Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General

(Mål C-140/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: G.D.

Svarande: Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources and Attorney General

Tolkningsfrågor

Är en generell/allmän ordning för lagring av uppgifter som sådan – även om den omfattas av strikta begränsningar för lagring och åtkomst – oförenlig med bestämmelserna i artikel 15 i direktiv 2002/58/EG1 jämförd med stadgan?

Har en nationell domstol – vid prövningen av huruvida den ska bifalla ett yrkande om fastställelse av oförenlighet vad gäller en nationell åtgärd som har genomförts i enlighet med direktiv 2006/24/EG2 och som tillåter en generell ordning för lagring av uppgifter (som omfattas av nödvändiga strikta kontroller avseende lagring och/eller åtkomst), och särskilt vid bedömningen av huruvida en sådan ordning är proportionerlig – rätt att beakta den omständigheten att tjänsteleverantörer lagligen kan lagra uppgifter för sina egna kommersiella syften och att lagring av uppgifter kan krävas av skäl som avser den nationella säkerheten, vilket inte omfattas av bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG?

Vilka kriterier bör en nationell domstol tillämpa när den – i samband med fastställandet av huruvida en nationell åtgärd för åtkomst till lagrade uppgifter är förenlig med unionsrätten och särskilt med stadgan om de grundläggande rättigheterna – bedömer huruvida en sådan åtkomstordning inbegriper en oberoende förhandskontroll enligt kraven i EU-domstolens praxis? Kan en nationell domstol i detta sammanhang, när den gör denna bedömning, ta hänsyn till att oberoende granskning eller domstolskontroll tillämpas i efterhand?

Är en nationell domstol under alla omständigheter skyldig att fastställa att en nationell åtgärd är oförenlig med bestämmelserna i artikel 15 i direktiv 2002/58/EG, om den nationella åtgärden tillåter en generell ordning för lagring av uppgifter i syfte att bekämpa allvarliga brott och den nationella domstolen mot bakgrund av all tillgänglig bevisning har fastslagit att sådan lagring är både väsentlig och strikt nödvändig för att uppnå målet att bekämpa allvarliga brott?

Om en nationell domstol är skyldig att fastställa att en nationell åtgärd är oförenlig med bestämmelserna i artikel 15 i direktiv 2002/58/EG jämförd med stadgan, har den då rätt att begränsa den tidsmässiga verkan av en sådan fastställelse, om den är helt säker på att underlåtenhet att göra detta skulle leda till ”resulterande kaos och skada för det allmänna intresset” (i linje med synsättet i till exempel domen R (National Council for Civil Liberties) mot Secretary of State for Home Department och Secretary of State for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, punkt 46)?

Får en nationell domstol, som – inom ramen för ett förfarande som har inletts i syfte att främja ett argument som avser tillåtligheten av bevisning i ett brottmål, eller i något annat sammanhang – har anmodats att fastställa att nationell lagstiftning är oförenlig med artikel 15 i direktiv 2002/58/EG och/eller att underlåta att tillämpa denna lagstiftning och/eller att fastställa att tillämpningen av lagstiftningen i fråga har medfört en kränkning av en enskild persons rättigheter, vägra att fastställa detta med avseende på uppgifter som lagrats i enlighet med den nationella bestämmelsen i fråga, vilken har genomförts i enlighet med den skyldighet som följer av artikel 288 FEUF att i nationell rätt noggrant införliva bestämmelserna i ett direktiv, eller får den begränsa fastställelsen till perioden efter det att direktiv 2006/24/EG ogiltigförklarades av EU-domstolen den 8 april 2014?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 2002, s. 37).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, 2006, s. 54).