Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Linz (Austria) w dniu 9 marca 2020 r. – ZK, AL / Deutsche Lufthansa AG

(Sprawa C-131/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesgericht Linz

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ZK, AL

Strona pozwana: Deutsche Lufthansa AG

Postanowieniem Trybunału z dnia 14 maja 2020 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________