Language of document :

Žalba koju je 12. veljače 2020. podnio Hästens Sängar AB protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 3. prosinca 2019. u predmetu T-658/18, Hästens Sängar protiv EUIPO-a - (prikaz kariranog uzorka)

(predmet C-74/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Hästens Sängar AB (zastupnici: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 28. svibnja 2020. Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) je odlučio da žalba nije dopuštena i da društvo Hästens Sängar AB snosi vlastite troškove.

____________