Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 12. februārī Hästens Sängar AB iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 3. decembra spriedumu lietā T-658/18 Hästens Sängar/EUIPO (Rūtaina raksta attēlojums)

(Lieta C-74/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Hästens Sängar AB (pārstāvji: M. Johansson un R. Wessman, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 28. maija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Hästens Sängar AB pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________