Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 grudnia 2019 r. w sprawie T-658/18, Hästens Sängar / EUIPO (Przedstawienie wzoru kwadratów), wniesione w dniu 12 lutego 2020 r. przez Hästens Sängar AB

(Sprawa C-74/12 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Hästens Sängar AB (przedstawiciele: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Hästens Sängar AB jej własnymi kosztami.

____________