Language of document :

Överklagande ingett den 12 februari 2020 av Hästens Sängar AB av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 december 2019 i mål T-658/18, Hästens Sängar mot EUIPO (Återgivning av ett rutmönster)

(Mål C-74/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Hästens Sängar AB (ombud: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 28 maj 2020 beslutat att prövningstillstånd inte meddelas och att Hästens Sängar AB ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________