Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — TN/WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Дело C- C-803/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: TN

Ответници: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Друга страна: UO

С определение от 28 май 2020 г. Съдът на Европейския съюз (осми състав) постанови:

Член 35, параграф 1 във връзка с член 36, параграф 1 от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането и член 185, параграф 1 във връзка с член 186, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, съгласно която при отказ на титуляря на полица от застрахователния договор дължимият от титуляря данък върху застрахователната премия, събиран от застрахователя и изплащан от него на държавата, се изключва от сумите, които застрахователят трябва да върне на титуляря, който съответно трябва да поиска връщане на тези суми от данъчната администрация или евентуално да предяви иск за обезщетение за вреди спрямо застрахователя, при условие че процесуалните правила, предвидени в приложимото за застрахователния договор право за връщането на платените суми на този данък, не биха могли да застрашат ефективността на правото на отказ, което правото на Съюза предоставя на титуляря на полицата, което запитващата юрисдикция следва да провери.

____________