Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 31. října 2019 – TN v. WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Věc C-803/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: TN

Odpůrkyně: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Další účastník: UO

Soudní dvůr Evropské unie (osmý senát) rozhodl usnesením ze dne 28. května 2020 takto:

Článek 35 odst. 1, ve spojení s čl. 36 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění, a čl. 185 odst. 1 ve spojení s čl. 186 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle níž v případě odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy je daň z pojistného, kterou musí tento pojistník uhradit a kterou pojistitel vybere a odvede státu, vyňata z částek, které musí pojistitel vrátit zpět pojistníkovi, takže pojistník musí požadovat vrácení této daně od daňového orgánu nebo případně uplatnit nárok na náhradu škody vůči pojistiteli, pokud předpisy procesního práva použitelného na pojistnou smlouvu upravující vymáhání částek zaplacených jako daň z pojistného nemohou zpochybnit účinnost práva na odstoupení, které pojistníkovi přísluší podle unijního práva, což musí ověřit předkládající soud.

____________