Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 31. oktoobril 2019 – TN versus WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(kohtuasi C-803/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: TN

Vastustaja: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Teine pool: UO

Euroopa Liidu Kohus (kaheksas koda) tegi 28. mail 2020 järgmise määruse:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta artikli 35 lõiget 1 koostoimes artikli 36 lõikega 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) artikli 185 lõiget 1 koostoimes artikli 186 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt juhul, kui kindlustusvõtja taganeb kindlustuslepingust, vabastatakse kindlustusmaksete maksust, mida kindlustusvõtja peab tasuma ja mille kindlustusandja on sisse nõudnud ja riigile edastanud, summad, mille kindlustusandja peab kindlustusvõtjale tagastama, mistõttu viimane peab maksu tagastamist taotlema maksuhaldurilt või olenevalt olukorrast nõudma kindlustusandjalt kahju hüvitamist, vastuolus siis, kui kindlustuslepingule kohaldatava õigusega ette nähtud menetlusnormide alusel, mis puudutavad kõnealuste kindlustusmaksetelt maksuna tasutud summade tagasinõudmist, ei ole võimalik vaidlustada taganemisõiguse – mis kindlustusvõtjal on liidu õiguse alusel – kehtivust; seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

____________