Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 31.10.2019 – TN v. WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit ja VP

(asia C-803/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: TN

Vastapuolet: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit ja VP

Muu osapuoli: UO

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 28.5.2020 antamallaan määräyksellä todennut seuraavaa:

Henkivakuutuksesta 5.11.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/83/EY 35 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä tämän direktiivin 36 artiklan 1 kohdan kanssa, sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) 185 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä tämän direktiivin 186 artiklan 1 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että kun kansallisen lainsäädännön mukaan siinä tapauksessa, että vakuutuksenottaja on peruuttanut vakuutussopimuksen, vakuutusmaksuvero, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan ja jonka vakuutusyhtiö perii ja tilittää valtiolle, ei kuulu summiin, jotka vakuutusyhtiön on palautettava vakuutuksenottajalle, vaan tämän on vaadittava veron palauttamista verohallinnolta tai mahdollisesti vaadittava vahingonkorvausta vakuutusyhtiöltä, mainitut säännökset eivät ole esteenä tällaiselle lainsäädännölle, kunhan vakuutussopimukseen sovellettavassa oikeudessa säädetyt menettelysäännöt kyseisenä verona maksettujen summien saamiseksi takaisin eivät ole omiaan kyseenalaistamaan vakuutuksenottajalle unionin oikeudessa myönnetyn peruuttamisoikeuden tehokkuutta, minkä selvittäminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana.

____________