Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – TN protiv WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(predmet C-803/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TN

Tuženik: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Druga stranka: UO

Sud Europske unije (osmo vijeće) je rješenjem od 28. svibnja 2020. odlučio na sljedeći način:

Članak 35. stavak 1. u vezi s člankom 36. stavkom 1. Direktive 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju i članak 185. stavak 1. u vezi s člankom 186. stavkom 1. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo u skladu s kojim je u slučaju otkazivanja ugovora o osiguranju koje izvrši ugovaratelj osiguranja, porez na premije osiguranja koji duguje taj ugovaratelj osiguranja, a koji je osiguravatelj naplatio i isplatio ga državi, isključen iz iznosâ koje taj osiguravatelj mora vratiti tom ugovaratelju osiguranja, tako da potonji mora tražiti povrat tog poreza od porezne uprave ili, ovisno o slučaju, zahtijevati naknadu štete od osiguravatelja, pod uvjetom da postupovna pravila koja se u skladu s mjerodavnim pravom primjenjuju na ugovor o osiguranju kako bi se ostvario povrat iznosa plaćenih na temelju navedenog poreza nisu takva da dovode u pitanje djelotvornost prava na otkazivanje koje pravo Unije dodjeljuje ugovaratelju osiguranja, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

____________