Language of document :

2019 m. spalio 31 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TN / WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Byla C-803/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: TN

Atsakovai: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Trečiasis asmuo: UO

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi nutarė:

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo 35 straipsnio 1 dalis, siejama su 36 straipsnio 1 dalimi, ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 185 straipsnio 1 dalis, siejama su 186 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas nedraudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią, draudėjui nutraukus draudimo sutartį, mokestis už draudimo įmokas, kurį turi sumokėti draudėjas ir kurį surenka ir valstybei perveda draudikas, neįtraukiamas į sumas, kurias draudikas turi grąžinti draudėjui, o šis turi reikalauti, kad mokestį grąžintų mokesčių administratorius, arba, prireikus, pareikalauti, kad draudikas atlygintų nuostolius, jeigu draudimo sutartims taikytinuose teisės aktuose numatytos procesinės nuostatos dėl šių kaip mokesčio už draudimo įmokas sumokėtų sumų susigrąžinimo negali paneigti teisės nutraukti sutartį, kurią Sąjungos teisė suteikia draudėjui, veiksmingumo, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

____________