Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – TN/WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Lieta C-803/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: TN

Atbildētāja: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Persona, kas iestājusies lietā: UO

Eiropas Savienības tiesa (astotā palāta) 2020. gada 28. maijā pieņēma šādu lēmumu:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (OV 2002, L 345, 1. lpp.) 35. panta 1. punkts, skatot to kopsakarā ar 36. panta 1. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 185. panta 1. punkts, skatot kopsakarā ar 186. panta 1. punktu) ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas valsts tiesību normas, saskaņā ar kurām vēlāka likumīga apdrošināšanas ņēmēja atteikuma no apdrošināšanas līguma gadījumā valstij samaksāto apdrošināšanas nodokli, kas ir jāmaksā apdrošināšanas ņēmējam un ko iekasē apdrošinātājs un pārskaita tālāk valstij, apdrošinājuma ņēmējs nevar atgūt no apdrošinātāja tā, ka apdrošināšanas ņēmējam ir jāatprasa apdrošināšanas nodoklis no nodokļu administrācijas vai attiecīgā gadījumā jāprasa zaudējumu atlīdzība no apdrošinātāja, nav tiem pretrunā tad, ja atbilstoši procesuālajām normām, kas piemērojamas saskaņā ar apdrošināšanas līgumam piemērojamām tiesībām, par šo summu, kas ir samaksātas kā apdrošināšanas nodoklis, atmaksu tās nav atbilstošas, lai apstrīdētu atteikuma tiesību, kas apdrošināšanas ņēmējam ir saskaņā ar Savienības tiesībām, spēkā esamību, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

____________