Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 31 października 2019 r. – TN / WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Sprawa C-803/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TN

Strona pozwana: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Uczestnik postępowania: UO

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba) postanowieniem z dnia 28 maja 20020 r. orzeka, co następuje:

Artykuł 35 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 dyrektywy 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie oraz art. 185 ust. 1 w związku z art. 186 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego podatek od składek ubezpieczeniowych, należny od ubezpieczającego oraz pobierany i odprowadzany na rzecz państwa przez ubezpieczyciela, jest wyłączony z kwot, które ubezpieczyciel musi zwrócić ubezpieczającemu, wobec czego ubezpieczający musi żądać zwrotu podatku od administracji podatkowej lub ewentualnie odszkodowania od ubezpieczyciela, jeżeli obowiązujące na podstawie prawa mającego zastosowanie do umowy ubezpieczenia przepisy proceduralne dotyczące uzyskania zwrotu tych kwot zapłaconych tytułem podatku od składek ubezpieczeniowych nie mogą podważyć skuteczności prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje ubezpieczającemu na mocy prawa Unii, co powinien sprawdzić sąd odsyłający.

____________