Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 31. októbra 2019 – TN/WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(vec C-803/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: TN

Žalovaní: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit a VP

Ďalší účastník konania: UO

Uznesením z 28. mája 2020 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol takto:

Článok 35 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení v spojení s článkom 36 ods. 1 tejto smernice a článok 185 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) v spojení s článkom 186 ods. 1 tejto smernice 2009/138/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v prípade oprávneného odstúpenia poistníka od poistnej zmluvy, je daň z poistenia, ktorú bol poistník povinný zaplatiť a poisťovateľ ju len vyberá a odvádza štátu, vyňatá zo sumy, ktorú musí poisťovateľ vrátiť späť poistníkovi, takže poistník má požadovať vrátenie dane z poistenia od daňovej správy alebo má prípadne uplatniť nároky na náhradu škody voči poisťovateľovi, pokiaľ platné procesné predpisy práva uplatniteľného na poistnú zmluvu o spätnom vymáhaní súm zaplatených ako daň z poistenia, nemôžu spochybniť účinnosť práva na odstúpenie, ktoré poistníkovi priznáva právo Únie, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

____________