Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 31 oktober 2019 – TN mot WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Mål C-803/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: TN

Motpart: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Övrig deltagare i rättegången: UO

Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) har genom beslut av den 28 maj 2020 fattat följande beslut:

Artikel 35.1 jämförd med artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring, och artikel 185.1 jämförd med artikel 186.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot en nationell lagstiftning – enligt viken den avgift på försäkringspremier, i ett fall då försäkringstagaren har sagt upp försäkringsavtalet, som försäkringstagaren är skyldig att betala och försäkringsgivaren tar ut och betalar in till staten, dras av från de belopp som försäkringsgivaren ska betala tillbaka till försäkringstagaren, så att denne måste återkräva skatten från skattemyndigheten alternativt begära skadestånd av försäkringsgivaren – när det mot bakgrund av de bestämmelser i den lagstiftning som är tillämplig på försäkringsavtalet, vilka reglerar förfarandet för att återkräva belopp som betalats in som skatt på försäkringspremien, inte är möjligt att ifrågasätta den uppsägningsrätt som försäkringstagaren har enligt unionsrätten, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

____________