Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie T-747/18, Refan Bulgaria / EUIPO (Kształt kwiatu), wniesione w dniu 12 lutego 2020 r. przez Refan Bulgaria OOD

(Sprawa C-72/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Refan Bulgaria OOD (A. Ivanova, адвокат)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 r., Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) uznał, że odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania i że wnoszący odwołanie pokrywa własne koszty.

____________