Language of document :

Жалба, подадена на 24 февруари 2020 г. от Société des produits Nestlé SA срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 19 декември 2019 г. по дело T-40/19 — Amigüitos pets & life/EUIPO — Société des produits Nestlé

(Дело C-97/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Société des produits Nestlé SA (представители: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann и A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Amigüitos pets & life SA (представител: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 4 юни 2020 г., Съдът (състав по допускането на обжалване) реши да не допусне обжалването по делото и жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________