Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 24. februārī Société des produits Nestlé SA iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 19. decembra spriedumu lietā T-40/19 Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé

(Lieta C-97/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Société des produits Nestlé SA (pārstāvji: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann un A. Lambrecht, advokāti)

Pārējās lietas dalībnieces: Amigüitos pets & life SA (pārstāvis: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, advokāts), Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 4. jūnija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________