Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 19 grudnia 2019 r. w sprawie T-40/19, Amigüitos pets & life / EUIPO – Société des produits Nestlé, wniesione w dniu 24 lutego 2020 r. przez Société des produits Nestlé SA

(Sprawa C-97/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Société des produits Nestlé SA (przedstawiciele: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann i A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Amigüitos pets & life SA (przedstawiciel: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________