Language of document :

Överklagande ingett den 24 februari 2020 av Société des produits Nestlé SA av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 19 december 2019 i mål T-40/19, Amigüitos pets & life mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-97/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Société des produits Nestlé SA (ombud: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann och A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Amigüitos pets & life SA (represented by: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 4 juni 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________