Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 14 май 2020 година – „ТОПЛOФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД и „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ЕООД

(Дело C-208/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски районен съд

Страни в главното производство

Ищци: „ТОПЛOФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД и „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ЕООД

Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 20, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с член 47, параграф 2 от Хартата на основните права, принципите за забрана за дискриминация и за равностойност на процесуалните мерки в националния съдебен процес, както и член 1, [параграф 1,] буква а) от Регламент (ЕО) № 1206/20011 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела да се тълкува в смисъл, че когато националното право на сезирания съд предвижда същият да извършва служебна справка за адрес на ответника в собствената си държава и се установи, че този ответник се намира в друга държава от Европейския съюз, сезираният национален съд е задължен да извърши справка за адреса на ответника и при компетентните органи в държавата, където той пребивава?

2. Следва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/20122 от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела във връзка с принципа за осигуряване на процесуални средства от националния съд за ефективна защита на правата, произтичащи от правото на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че при определяне на обичайното местопребиваване на длъжник като предпоставка по националното право за провеждане на едностранно формално производство без събиране на доказателства, каквото е това за издаване на заповед за изпълнение, националният съд е длъжен да тълкува всяко обосновано съмнение за това, че длъжникът има обичайно местопребиваване в друга държава от Европейския съюз, като липса на правна предпоставка за издаване на такава заповед, съответно — като основание за невлизане на заповедта в сила?

3. Следва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела във връзка с принципа за осигуряване на процесуални средства от националния съд за ефективна защита на правата, произтичащи от правото на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че задължава национален съд, който след издаване на заповед за изпълнение срещу определен длъжник е установил, че този длъжник вероятно няма обичайно местопребиваване в държавата на съда, и при условие, че това представлява пречка за издаване на заповед за изпълнение срещу такъв длъжник по националното право, да обезсили издадената заповед за изпълнение служебно въпреки липсата на изрична законодателна разпоредба в този смисъл?

4. Ако отговорът на въпрос 3 е отрицателен, то следва ли посочените в същия въпрос разпоредби да се тълкуват в смисъл, че задължават националния съд да обезсили издадената заповед за изпълнение, ако е извършил проверка и е установил със сигурност, че длъжникът няма обичайно местопребиваване в държавата на сезирания съд?

____________

1 OB 2001, L 174, стр. 1; специално българско издание: глава 19, том 3, стр. 138

2 OB 2012, L 351, стр. 1