Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 3 юни 2020 г. — AAS „BTA Baltic Insurance Company“/Valsts ieņēmumu dienests

(Дело C-230/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател: AAS „BTA Baltic Insurance Company“

Ответник: Valsts ieņēmumu dienests

Преюдициални въпроси

Трябва ли да се разбира, че поръчителят, за когото се отнася член 195 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността1 , изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г.2 , се счита за длъжник по смисъла на член 221, параграф 3 от [същия регламент] и че следователно за този поръчител се прилага срокът, предвиден в посочения член 221, параграф 3?

При отрицателен отговор на първия въпрос, може ли да се счита, че поръчителят по член 232, параграф 1, буква a) от посочения регламент е адресатът на изпълнението на решението или на принудителното изпълнение на задължението, или е засегнатото от изпълнението лице и че следователно за този поръчител са приложими правните норми на държавата членка в областта на изпълнението, по-специално отнасящите се до сроковете?

Ако съгласно приложимите норми на Европейския съюз поръчителят не се счита за длъжник по смисъла на член 221, параграф 3 от Регламента, нито за адресат на изпълнението на решението или за засегнато от изпълнението лице, може ли за него да се приложи изискването, произтичащо от принципа на правна сигурност, да се спазва разумен давностен срок?

____________

1 ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.

2 Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за установяване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 311, 2000 г., стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 13, стр. 12).