Language of document :

2020 m. birželio 3 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AAS „BTA Baltic Insurance Company“ / Valsts ieņēmumu dienests

(Byla C-230/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: AAS „BTA Baltic Insurance Company“

Kita proceso šalis: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/921 , nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (su daliniais pakeitimais, padarytais 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2700/20002 ) 195 straipsnyje numatytas garantas laikomas skolininku, kaip tai suprantama pagal 221 straipsnio 3 dalį, ir ar dėl to garantui taikomas toje nuostatoje numatytas terminas?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą neigiamas, ar pagal šio reglamento 232 straipsnio 1 dalies a punktą garantas laikomas asmeniu, į kurį nukreiptas sprendimo vykdymas arba iš kurio išieškoma skola, arba asmeniu, kurį paveikia sprendimo vykdymas, ir ar dėl to garantui taikomos valstybės narės vykdymo teisės nuostatos, įskaitant nuostatas dėl terminų?

3.    Jei pagal Europos Sąjungos teisės normas garantas nelaikomas nei skolininku, kaip tai suprantama pagal 221 straipsnio 3 dalį, nei asmeniu, į kurį nukreiptas sprendimo vykdymas arba asmeniu, kurį paveikia sprendimo vykdymas, ar garantui gali būti taikomas iš teisinio saugumo principo kylantis reikalavimas laikytis protingo senaties termino?

____________

1 OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.

2 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2700/2000 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 311, 2000, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 10 t., p. 239).